Alumni Members

2010 Batch BSMS

 • Sainath Motlakunta
 • Ajith VJ

2011 Batch BSMS

 • Ajay Tiwari
 • Sujay Mate

2013 Batch BSMS

 • Ashley Sreejan
 • Bhavin Choksi
 • Karthik Prabhu

2014 Batch BSMS

 • Nida Farheen

2012 Batch

 • Anjana Raj .R
 • Anagha M.C
 • Thasneem A
 • V.R Shree Sruti
 • Anand Kumar
 • Alla Dileep Kumar
 • Ajith .A. Nair
 • A.R Anandapadmanabhan
 • Aseem Rajan K
 • Favaz Ahammed
 • Gaurav R. Khairnar
 • Navathej P.Ganesh
 • Nithin Raj P.D
 • Saurabh Talele
 • Sidharth Sivaraj
 • Visakh Narayanan